قیمت میلگرد ساده متین

قیمت میلگرد ساده متین

آخرین بروزرسانی : 6 تیر 1403

چاپ

سایزآنالیزحالتنوعواحدقیمت
میلگرد ساده 10 متینA16متریسادهکیلوگرم305.000ریال
میلگرد ساده 12 متین A16متریسادهکیلوگرم305.000ریال
میلگرد ساده 14 متینA16متریسادهکیلوگرم305.000ریال
میلگرد ساده 16 متین A16متریسادهکیلوگرم305.000ریال
میلگرد ساده 18 متینA16متریسادهکیلوگرم305.000ریال
میلگرد ساده 20 متینA16متریسادهکیلوگرم305.000ریال
میلگرد ساده 22 متینA16متریسادهکیلوگرم305.000ریال
میلگرد ساده 24 متینA16متریسادهکیلوگرم305.000ریال
مشاوره رایگان و خرید