1_ درخواست خرید

تماس با مجموعه آهن اکسپرس ودرخواست استعلام قیمت

2 _صدور پیش فاکتور

دریافت پیش فاکتور در ساعات اداری

3_ نحوه تسویه

واریز وجه بعد از تائیدیه پیش فاکتور و اطلاع به کارشناس مربوطه

4_ بارگیری و ارسال

هماهنگی با کارشناس مربوط جهت بارگیری و ارسال

5_ صدور فاکتور

هماهنگی با کارشناس فروش جهت صدور فاکتور نهایی بعد از بارگیری ومشخص شدن وزن

نوسانات قیمت امروز آهن آلات

قیمت میلگرد ساده

میلگرد ساده 20 کویر کاشان

__ ثابت                                   31700 تومان

میلگرد ساده 20 کویر کاشان

__ ثابت                                   31700 تومان

قیمت میلگرد ساده

میلگرد ساده 20 کویر کاشان

+ افزایش                                   31700 تومان

میلگرد ساده 20 کویر کاشان

– ثابت                                   31700 تومان

قیمت میلگرد ساده

میلگرد ساده 20 کویر کاشان

– ثابت                                   31700 تومان

میلگرد ساده 20 کویر کاشان

+ افزایش                                   31700 تومان

قیمت میلگرد ساده

میلگرد ساده 20 کویر کاشان

__ ثابت                                   31700 تومان

میلگرد ساده 20 کویر کاشان

__ ثابت                                   31700 تومان

قیمت میلگرد ساده

میلگرد ساده 20 کویر کاشان

__ ثابت                                   31700 تومان

میلگرد ساده 20 کویر کاشان

__ ثابت                                   31700 تومان

قیمت میلگرد ساده

میلگرد ساده 20 کویر کاشان

+ افزایش                                   31700 تومان

میلگرد ساده 20 کویر کاشان

– ثابت                                   31700 تومان

قیمت میلگرد ساده

میلگرد ساده 20 کویر کاشان

– ثابت                                   31700 تومان

میلگرد ساده 20 کویر کاشان

+ افزایش                                   31700 تومان

قیمت میلگرد ساده

میلگرد ساده 20 کویر کاشان

__ ثابت                                   31700 تومان

میلگرد ساده 20 کویر کاشان

__ ثابت                                   31700 تومان

قیمت امروز آهن اکسپرس

انواع لوله

قیمت امروز
 • لوله صنعتی ضخامت 2
 • لوله صنعتی ضخامت 2
 • لوله صنعتی ضخامت 2
 • لوله صنعتی ضخامت 2

انواع لوله

قیمت امروز
 • لوله صنعتی ضخامت 2
 • لوله صنعتی ضخامت 2
 • لوله صنعتی ضخامت 2
 • لوله صنعتی ضخامت 2

انواع لوله

قیمت امروز
 • لوله صنعتی ضخامت 2
 • لوله صنعتی ضخامت 2
 • لوله صنعتی ضخامت 2
 • لوله صنعتی ضخامت 2

انواع لوله

قیمت امروز
 • لوله صنعتی ضخامت 2
 • لوله صنعتی ضخامت 2
 • لوله صنعتی ضخامت 2
 • لوله صنعتی ضخامت 2
مشاوره رایگان و خرید